Åpenhetsloven

Kondomeriets arbeid med åpenhetsloven.

Et anstendig arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår. Det jobbes aktivt for å sikre at vi alle kjenner til og respekterer ansvaret vi har og bedriftens retningslinjer rundt arbeidet.

Formålet med åpenhetsloven er:

  1. Å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  2. Å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Arbeidet vi har gjennomført er basert på OECD (The Organition for Economic Co-operation and Development) sine retningslinjer som har klare forventninger til næringslivets aktsomhet på områder som blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og åpenhet. Ved at plikten utformes slik at OECD sine retningslinjer skal følges, unngår man at det utvikles to ulike system; et nasjonalt og et internasjonalt for aktsomhetsvurderingen. 

Kondomeriets arbeid og gode rutiner vil også kunne benyttes av selskapets eiere i Nederland.

Åpenhetsloven figur.png

Kilde: OECD sin veileder for aktsomhetsvurdering i ansvarlig næringsliv

Om Kondomeriet

Kondomeriet AS ble etablert i 1989, og er siden 2021 et heleid datterselskap av EQOM Group.

Kondomeriet AS er markedsleder innen salg av sexleketøy. Gjennom seks butikker i Oslo, Strømmen, Ski, Bergen, Sandnes og nettsiden kondomeriet.no, selges varene på en trygg og profesjonell måte.

Kondomeriet har også fire franchise butikker i Sandvika, Kristiansand, Trondheim og Bodø. Hovedkontoret er på Trollåsen i Nordre Follo kommune.

Risikovurdering

Som importør av sexleketøy har vi kommet frem til at produsentene av leketøy som stort sett befinner seg i Kina er Kondomeriets største risiko. Våre leverandører er hovedsakelig europeiske, men det kjøpes også varer direkte fra produsenter i Kina. Vi i ledergruppen har gjennom denne prosessen sett at vi og våre europeiske leverandører har mer fokus på produktkvalitet enn menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø. Denne prosessen har derfor vært lærerik for både Kondomeriets ledelse og våre eiere i Nederland.

Vår hovedleverandør og samarbeidspartner innen distribusjon/frakt og lagervirksomhet i Norge og Østen er Bring/Posten. Frakt av varer inn til Norge fra europeiske leverandører utføres av Dachser. Begge selskapene har godt dokumenterte rutiner rundt etiske retningslinjer i sine konsern. Vi vil bruke tid på å gjennomgå deres rutiner og implementere disse i vår dokumentasjon.

Tiltak for å sikre og forebygge at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, lønn, arbeidsforhold og at hele og sikkerhet ivaretas ved at:

  • Alle nåværende og nye leverandører skal akseptere og signere Kondomeriets/konsernets avtale for etisk standard. Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold/kontrakt, menneskerettigheter, lønn mm.
  • Vi vurderer våre leverandører gjennom en egenvurdering, bakgrunnssjekk og regelmessige møter.

For å følge opp våre produsenter i Kina har vi en kinesiskspråklig ansatt som er ansvarlig for kontakt og innkjøp. For å kartlegge og følge opp de 9 fabrikkene vi benytter i Kina har vi gjort en avtale med Qima. https://www.qima.com/whitepaper/environmental-due-diligence.

Dersom vi oppdager feil, mangler eller brudd på etisk standard hos en leverandør må leverandøren rette opp forholdene.

I arbeidet med å gjennomgå aktsomhetsvurderingen og starte det innledende arbeidet har ansvarlig for innkjøp i bedriften brukt mye tid med leverandørkjeden og ser at mye er på plass, men at det ikke er satt like godt i system. Det vil ta tid å innhente all dokumentasjon fra våre leverandører.

Sexleketøybransjen er forholdsvis liten i Europa og «alle kjenner alle». Dette gir god mulighet for å samarbeide om gode retningslinjer, innhente informasjon i forbindelse med åpenhetsloven og evt. avdekke leverandører som avviser kravene som stilles basert på OECD sine retningslinjer.

De største og mest brukte leverandørene i Kina er oppdatert på hvilke krav som stilles hvis de skal fortsette å levere varer til Europa. Mye er på plass, så vår tid går med til å få tilgang til dokumentasjon og å få våre leverandører til å gjøre informasjonen tilgjengelig.

Oppfølging av videre arbeid

Styreleder og daglig leder vil sammen med innkjøpsavdelingen følge opp det videre arbeidet.

Først og fremst vil det følges opp at tilbakemeldinger fra leverandører leveres ihht. svarfrist og at innholdet er utfyllende og troverdig. Det vil bli gjennomført fabrikkbesøk sommer 2023.

Vår prioritet vil være å følge opp alvorlige avvik og mangler vi kan påvirke. Det er til stor hjelp at Kondomeriets eier EQOM Group er en av Europas største leverandører og at konsernet er i gang med et omfattende system for å veilede alle som jobber i leverandørkjeden, slik at alt fra menneskene som jobber der, til varene vi selger blir fulgt opp tilfredsstillende. Via dette systemet vil avvik avdekkes og følges opp av rett ansvarlig person. https://www.productip.com/

Det vil bli gjort grundig sjekk av nye leverandører, og det er satt av tid til gjennomgang to ganger i året med rapportering til styret.

Iverksettelse

Det er så langt ikke blitt avdekket brudd på menneskerettighetsloven eller alvorlig risiko.

Dersom det avdekkes brudd eller mistanke om brudd vil det bli iverksatt tiltak mot dette samt gjenoppretting. Leverandøren må forstå Europas krav til respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Her vil vi kunne bidra med informasjon og hjelpe med veiledning. Blir det avdekket alvorlige brudd vil vi iverksette enkelttiltak. Ved alvorlige og langvarige avvik vil vi dele våre erfaringer med andre kunder og se på felles tiltak evt. avslutte samarbeidet.

Det vil være styrets leder som iverksetter tiltak mot leverandørkjeden.

For mer informasjon om hvordan vi jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold send e-post til apenhetsloven@kondomeriet.no

Henvendelser via post sendes til: Kondomeriet AS, P.b. 400, 1411 Kolbotn